logo

Commissie schadeloosstelling leden van de Joodse Gemeenschap

 

  Aanvragen. Verstrijken van de termijn

De Commissie voor de Schadeloossteling wijst erop dat de termijn voor het indienen van de aanvragen voor schadeloosstelling uiterlijk op 9 september a.s. verstrijkt. Dat betekent dat aanvragen die na deze datum worden verstuurd, niet meer ontvankelijk zullen zijn. De poststempel op de aangetekende zending geldt als bewijs.

Het blijft evenwel mogelijk na 9 september de reeds ingediende aanvragen verder aan te vullen. Wie derhalve na de genoemde datum meent nog enige nuttige elementen of bewijsstukken te kunnen toevoegen, kan dit doen met vermelding van het dossiernummer waaronder het dossier bij de Commissie is ingeschreven.

De Commissie is er zich van bewust dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is zich ongeveer 60 jaar na de feiten nog in alle bijzonderheden te herinneren welke vermogensbestanddelen werden gespolieerd en in welke omstandigheden dat gebeurde.

Zij zal zich derhalve zo soepel mogelijk opstellen bij het onderzoek van de aanvragen en de bewijslast zo licht mogelijk houden. Daarenboven zullen de diensten ambtshalve de aanvragen aanvullen met alle positieve gegevens die zij bij het onderzoek identificeren.

Omgekeerd, het weze herhaald, kan de Commissie op grond van de wet van 20 december 2001 geen schadeloosstelling toekennen voor die delen van het vermogen waarvoor reeds in het verleden restitutie, vergoeding of herstel werd toegekend bij toepassing van enige Belgische of buitenlandse wetgeving.

De Commissie zal zeer binnenkort een aanvang maken met het onderzoek ten gronde van een eerste reeks aanvragen, geselecteerd op grond van de leeftijd van de aanvrager.