INFORMATIE  
 
 
De Studiecommissie joodse goederen heeft haar werkzaamheden beëindigd en definitief verslag uitgebracht op 12 juli 2001.

De Regering heeft vervolgens een wetsontwerp bij het Parlement ingediend (Parl. St., Kamer, 50 1379/001 tot 010 - Senaat, 2-959/1.
Het wetsontwerp voorziet in een procedure voor de schadeloosstelling van de leden van de joodse gemeenschap van België voor hun bezittingen die werden geplunderd of die zij hebben moeten achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945. Hiervoor zal een nieuwe Commissie opgericht worden die de aanvragen tot schadeloosstelling moet onderzoeken en er uitspraak over doen.

Dit wetsontwerp is de wet van 20 december 2001 geworden betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, die bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2002

De wet treedt echter slechts in werking op de datum bepaald door de Koning. Het koninklijk besluit van 13 maart 2002 dat de datum vastlegt waarop de wet in werking treedt, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 19 maart 2002 en bepaalt dat de wet op die dag in werking treedt.

Een tweede koninklijk besluit gedateerd van 13 maart 2002 werd eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblahttp://212.190.77.115/cgi/welcome.pld op 19 maart 2002. Dit koninklijk besluit legt verdere procedures vast voor het indienen van aanvragen tot schadeloosstelling.

Beide koninklijke besluiten en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de website van de Eerste Minister onder de titel "Commissie Schadeloosstelling Joodse Gemeenschap"


Voor alle verdere vragen kunt u steeds terecht bij :

de heer M. De Trazegnies

Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten


Wetstraat 16
1000 Brussel

02/501.04.45
e-mail: marc.detrazegnies@premier.fed.be